Inntaksregler

 

 ØSTFOLD MØBELSNEKKERSKOLES INNTAKSREGLEMENT FOR SKOLEÅRET 2017-18

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1, rundskriv Udlr-5-2010 og er vedtatt av Østfold Møbelsnekkerskole sitt skolestyre.

§ 1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Østfold Møbelsnekkerskole skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2 Elevinntak

Østfold Møbelsnekkerskole har hele landet som inntaksområde.

Ved kapasitetsproblemer skal elevinntaket prioriteres i henhold til følgende rangerte prioriteringskriterier hvor 1 er førsteprioritet:

Elever som har fulgt Østfold Møbelsnekkerskole sitt Design og håndverk VG1 program. Dette gjelder likevel ikke elever som forsømmer sine plikter etter skolens ordensreglement ved stort udokumentert fravær, jf. § 3-9, som har medført bortfall av statstilskudd etter økonomiforskriften til privatskoleloven §§ 13 og 15.

Elever som er i familie med styremedlemmer og ansatte ved Østfold Møbelsnekkerskole.

Elever med høyere poengsum blir tatt inn foran søkere med lavere poengsum, jfr. forskrift til Opplæringslova §§ 6-14, 6-15, 6-16, 6-17, 6-22, 6-23 og 6-26.

Elevenes begrunnelse for å velge Østfold Møbelsnekkerskole vektlegges.

For å kunne forberede en best mulig skolestart kan det, etter at inntaket er endelig og eleven har akseptert tilbud om plass ved skolen, innhentes skriftlig tillatelse fra foresatte om eleven er mindreårig til å innhente opplysninger om vedkommende elev fra grunnskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste, dersom skolen ser dette som formålstjenlig i forhold til klassens sammensetning og forventede innsatsområder. Det er frivillig for foresatte å eventuelt gi skolen slik tillatelse til å innhente opplysninger om elevene.

Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

En elev som har fått plass ved Østfold Møbelsnekkerskole, har rett til å fullføre skoleåret eller vedkommende kurs med mindre eleven kan vises bort i henhold til skolens ordensreglement, jfr. privatskoleloven § 3-10.

 § 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Hvert år i januar måned skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil egnet måte for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når offentligheten.

Søknadsfristen er 1. mars. Da tar vi inn inntil 20 elever. Inntak til VG2 vil da prioriteres. Antall restplasser vil da påvirkes av dette inntak. Samlet inntak for skoleåret 2018/2019 vil være maks 24 elever. For disse plassene er søknadsfristen 1. juli. Dersom dagen er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. Søknader som kommer inn etter fristen blir ført på venteliste, og skolen skal ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. Søkere på venteliste får tilbud om å videreføre søknaden til et eventuelt inntak 1. juli.

§ 4 Gjennomgang av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader.

Rektor meddeler endelig inntak. Slik meddelelse om inntak skal finne sted innen 8 uker etter søknadsfristens utløp, jfr inntaksreglementet § 3. Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak.

§ 5 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak jf. privatskoleloven § 3-1 sjette ledd, jf forvaltningsloven kap. VI. Departementet er klageinstans ved Fylkesmannen i Østfold.

§6 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter.

 

Inntaksreglementet er ajourført i styremøte 20.1.17