Praktisk info

Skoleruta

Møbelsnekkerskolen følger den fylkeskommunale videregående skolens skolerute med oppstart i august og avslutter juni måned

Se fylkeskommunens skolerute (se lenke)

Last ned eksempel på skolerute her (pdf)

Timeplan

Elevene går på skole fire dager i uken og har undervisningsfri den femte ukedagen 

Last ned eksempel på timeplan her (pdf)

Søknadsprosess

Når en kandidat bestemmer seg for å søke, fyller de ut søknadskjemaet på skolens hjemmeside.

Fyll ut alle obligatoriske felter.
Fyll ut motivasjon for utdannelsen. 
Last opp vitnemål fra videregående, fagskole, høgskole og universitet.
Vitnemål fra videregående utdannelse kan lastes ned via VIGO og fra Høgskole og Universitet kan lastes ned via Vitnemålsportalen

Send deretter inn søknaden. 
Kandidaten vil da motta et automatisk brev per e-post med bekreftelse på mottatt søknad og videre forklaring av søknadsprosessen.

RKV
Voksne søkere uten rett til videregående opplæring, må fremlegge en RKV i tillegg til søknaden.
Les mer under fanen RKV under praktisk info, i tillegg til informasjonen i bekreftelse på mottatt søknadsbrev.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for inntak er 1. mars. (Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett er 1. februar. Se mer informasjon på vilbli.no) Dersom nevnte dato er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. Søknad sendes direkte til Møbelsnekkerskolen via skolens nettside.

Gjennomgang av søknader og kunngjøringer av inntak
Etter utløpt søknadsfrist skal skolens rektor eller den han/hun skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader. Meddelelse om inntak etter søknadsfrist skal finne sted seinest 12 uker etter søknadsfristens utløp, jfr § 3. Inntak etter søknadsfrist frist skjer fortløpende. Ved inntak, holder skolen tilbake noen skoleplasser. Dette er for å avvente utfallet for søkere som må realkompetansevurderes. Utfallet av de individuelle realkompetansevurderingene, vil være avgjørende for å kunne dimensjonere antall elevplasser fordelt på Vg1 og Vg2. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig.

Tilbud om skoleplass
Ved tilbud om skoleplass, vil eleven bli bedt gjennom tilbudsbrevet om å betale et depositum på 1000kr.
Trekker eleven plassen sin etter innbetalt depositum eksempelvis, grunnet opptak ved annen skole etc. vil depositumet benyttes til å dekke administrative kostnader ved oppsigelse av elevplass. Depositumet vil avregnes i henhold til skolepengene hvis eleven beholder sin skoleplass.
 

Realkompteansevurdering

Fylkeskommunen er ansvarlig for elvene i den videregående skolen, og skal med sitt mandat overse elevenes behov for skolegang. 
Elever som på tidligere tidspunkt har fullført videregående utdanning mister sin rett om de 
A: har fullført en videregående utdannelse med vitnemål, om det er studiespesialiserende eller yrkesfagutdanning innen 3+1år.
B: har mottatt utdanning, men har ikke bestått med vitnemål, hvorvidt kandidaten har strøket eller mangler vurderingsgrunnlag (IV)

Disse kandidatene må gjennom en teoretisk og praktisk evaluering for å kartlegge kandidatens behov for utdanningstilbud for å oppnå tilstrekkelig kompetanse for fortest mulig komme ut i arbeid. Møbelsnekkerskolen har ingen påvirkningskraft i denne prosessen, men kan ikke tilby skoleplass til søkere før enkeltvedtaket fra fylkeskommunen er oversendt via søker til skolen.

Voksen opplæring – Lånekassen (se lenke)

Realkompetansevurdering – UDIR  (se lenke)

Søk RKV – VIGO.no (se lenke) 

Lånekassen

Møbelsnekkerskolen er godkjent for stipend og lån ved Statens Lånekasse. 
Eleven må selv søke om stipend og lån.
Skolen vil motta bekreftelse fra Statens Lånekasse og bekrefter etter oppstart om de aktuelle elevene faktisk har stilt til oppstart og har dermed krav på utbetaling av stipend og lån.

Årstimer for utregning av stipend ved Lånekassen:
VG1 645 årstimer
VG2 730 årstimer

Lån og stipend på videregående skole med ungdomsrett (se lenke)
Lån og stipend på videregående skole uten ungdomsrett (se lenke) 

Kostnader

VG1 Håndverk, design og produktutvikling     26 000kr
VG2 Trearbeid                                                    28 000kr 
______________________________________________________________

Beregnet på satser fra UDIR, hvor staten dekker 85% av kostnaden av en elev i den videregående skolen.
Elever med standpunktkarakter i tidligere fag skal avregnes eks
empelvis fellesfagene som matematikk.
Studiebelastningen på en VG1 elev utgjør 66% og VG2 74,5%

 

Inntaksregler

MØBELSNEKKERSKOLENS INNTAKSREGLEMENT  

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1, rundskriv Udlr-5-2010 og er vedtatt av Møbelsnekkerskolen sitt skolestyre. 

Last ned inntakreglement her (pdf)