Praktisk info

Ofte stilte spørsmål / Q&A

 • Kan jeg besøke skolen før jeg søker?
  Svar:  Vi inviterer potensielle søkere til å besøke skolen i januar og februar hvert år.
  Følg oss på sosiale medier, da det vill opprettes arrangement i henhold til dato og tidspunkter.
  Et slikt program vil bestå av :
  – Presentasjon av skolens tilbud.
  – Felles omvisning og mulighet til å bli kjent med skolen
  – Spørsmål og svar i teorirom
 • Når er søknadsfristen og hvordan søker jeg?
  Svar:  Søknadsfristen er 1. Mars og man søker elektronisk via skolens hjemmside. Se knapp oppe til høyre på skjemen.

 

 • Jeg er voksen, kan jeg søke skoleplass?
  Svar: Ja, Møbelsnekkerskolen tar imot unge og voksne søkere.
  Kravet for å begynne på skolen er bestått grunnskole.
  Snitt alderen ligger på 30+

 

 • Jeg er folkeregistrert utenfor fylkeskommunen som Møbelsnekkerskolen sogner til, kan jeg likevell søke skoleplass?
  Svar: ja, det kan du. Møbelsnekkerskolen har hele Norge som inntaksfelt.

 

 • Kan jeg søke meg rett inn på VG2 Trearbeid.
  Svar: Ja, men kun hvis du har gått VG1 Håndverk, design og Produktutvikling tidligere.
  Nei, hvis du har annen videregående og/eller høyere utdanning fra tidligere.
  Da må du søke RKV, som skal definere hvorvidt du kan begynne på VG1 eller VG2.

 

 • Må jeg legge ved RKV vedtak når jeg søker?
  Svar: Nei, men vi anbefaler sterkt at du starter prosessen omgående.
  Det kan tidvis ta lang tid ute i fylkeskommunene å fatte vedtak.
  Skolen kan ikke tilby deg skoleplass om du ikke kan fremlegge RKV vedtak.
  Les mer om RKV i menyen til venstre.

 

 • Mottar skolen RKV’n automatisk fra fylkeskommunen når vedtaket er fattet?
  Svar: Nei, du som søker er selv ansvarlig for å ettersende elektronisk kopi RKV vedtaket.

 

 • Må jeg kunne snekre for å begynne på skolen?
  Svar: Nei, vi utdanner ufaglærte og omskolere fra alle deler av samfunnet.

 

 • Må jeg ha eget vektøy/utstyr for å gå på skolen?
  Svar: Nei, alt nødvendig håndverktøy er tilgjengelig på skolen, men personlig verneutstyr må man selv anskaffe.
  Dette blir gjennom gått ved HMS undervisningen og det er derfor ingen behov for å anskaffe noe utstyr før skolestart.

 

 • Hva koster det å gå på skolen?
  Svar: VG1 koster ca. 26 500kr og VG2 28 500kr pr skoleår
  Priser varier noe fra år til år.

 

 • Kan jeg søke støtte fra Lånekassen?
  Svar: Ja, Møbelsnekkerskolen er godkjent for støtte til skolepenger og utstyrsstipend.
  Les mer om Lånekassen i menyen til venstre.

 

 • Undervises det i fellesfag ved skolen; norsk, engelsk, matematikk osv?
  Svar: Nei, det undervises kun i programfag som fører frem til sluttkompetanse innen Møbelsnekkerfaget.
  Dette betyr at hvis du som søker ikke har et komplett vitnemål fra tidligere utdannelse, får du ikke dekket disse «hullene» hos oss.
  Da må du ta disse fagene som privatist på egenhånd.

 

 • Har skolen internat, hybler etc.?
  Svar: Nei, Møbelsnekkerskolen har ingen utleiemuligheter, men skolens huseier har 3 hybler til utleie.
  Disse hyblene prioriteres til elever ved skolen, men kan også leies ut til andre ved behov.
  Huseier kan kontaktes på espen@lovfald.no

 

 • Kan jeg ta kollektivtransport til skolen?
  Svar: Ja, det går både tog og buss en gang i timen til og fra Mysen.
  Det tar 15min å gå fra togstasjon og 5 min fra bussholdeplass.

Skoleruta

Møbelsnekkerskolen følger den fylkeskommunale videregående skolens skolerute med oppstart i august og avslutter juni måned

Se fylkeskommunens skolerute (se lenke)

Last ned eksempel på skolerute her (pdf)

Timeplan

Elevene går på skole fire dager i uken og har undervisningsfri den femte ukedagen 

Last ned eksempel på timeplan her (pdf)

Inntaksregler

MØBELSNEKKERSKOLENS INNTAKSREGLEMENT  

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1, rundskriv Udlr-5-2010 og er vedtatt av Møbelsnekkerskolen sitt skolestyre. 

Last ned inntakreglement her (pdf)

Søknadsprosess

Når en kandidat bestemmer seg for å søke, fyller de ut søknadskjemaet på skolens hjemmeside.

Fyll ut alle obligatoriske felter.
Fyll ut motivasjon for utdannelsen. 
Last opp vitnemål fra videregående, fagskole, høgskole og universitet.
Vitnemål fra videregående utdannelse kan lastes ned via VIGO og fra Høgskole og Universitet kan lastes ned via Vitnemålsportalen

Send deretter inn søknaden. 
Kandidaten vil da motta et automatisk brev per e-post med bekreftelse på mottatt søknad og videre forklaring av søknadsprosessen.

RKV
Voksne søkere uten rett til videregående opplæring, må fremlegge en RKV i tillegg til søknaden.
Les mer under fanen RKV under praktisk info, i tillegg til informasjonen i bekreftelse på mottatt søknadsbrev.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for inntak er 1. mars. (Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett er 1. februar. Se mer informasjon på vilbli.no) Dersom nevnte dato er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. Søknad sendes direkte til Møbelsnekkerskolen via skolens nettside.

Gjennomgang av søknader og kunngjøringer av inntak
Etter utløpt søknadsfrist skal skolens rektor eller den han/hun skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader. Meddelelse om inntak etter søknadsfrist skal finne sted seinest 12 uker etter søknadsfristens utløp, jfr § 3. Inntak etter søknadsfrist frist skjer fortløpende. Ved inntak, holder skolen tilbake noen skoleplasser. Dette er for å avvente utfallet for søkere som må realkompetansevurderes. Utfallet av de individuelle realkompetansevurderingene, vil være avgjørende for å kunne dimensjonere antall elevplasser fordelt på Vg1 og Vg2. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig.

Tilbud om skoleplass
Ved tilbud om skoleplass, vil eleven bli bedt gjennom tilbudsbrevet om å betale et depositum på 1000kr.
Trekker eleven plassen sin etter innbetalt depositum eksempelvis, grunnet opptak ved annen skole etc. vil depositumet benyttes til å dekke administrative kostnader ved oppsigelse av elevplass. Depositumet vil avregnes i henhold til skolepengene hvis eleven beholder sin skoleplass.
 

Realkompteansevurdering

Fylkeskommunen er ansvarlig for elvene i den videregående skolen, og skal med sitt mandat overse elevenes behov for skolegang. 
Elever som på tidligere tidspunkt har fullført videregående utdanning mister sin rett om de; 
A: har fullført en videregående utdannelse med vitnemål, om det er studiespesialiserende eller yrkesfagutdanning innen 3+1år.
B: har mottatt utdanning, men har ikke bestått med vitnemål, hvorvidt kandidaten har strøket eller mangler vurderingsgrunnlag (IV)

Disse kandidatene må gjennom en teoretisk og praktisk evaluering for å kartlegge kandidatens behov for utdanningstilbud for å oppnå tilstrekkelig kompetanse for fortest mulig komme ut i arbeid.
Denne prosessen utføres normalt ved et intervju mellom søker, en representant fra fylkeskommunen og en fagperson innen ønsket sluttkompetanse (i dette eksempelet Møbelsnekker-bransjen). Møbelsnekkerskolen har ingen påvirkningskraft i denne prosessen
, og kan heller ikke tilby skoleplass til søkere før vedtaket fattet av fylkeskommunen er oversendt skolen via søker.

Om søkeren selv mener de har relevant erfaring innen faget av annen relevant erfaring eller høyere utdanning som legitimerer avkortning av studiet, og i så måte ønsker å søke/begynne rett på VG2 Treabeid, må dette fattes gjennom realkompetanse vurdering.

Det er ikke tilstrekkelig at den fylkeskommunale saksbehandleren kun gjør en formalkompetansevurdering.
Det er viktig at det fremkommer av RKV vekdtaket hvilket nivå eleven vurderes til:
– VG1 Håndverk, Design og Produktutvikling.
– VG2 Treabeid.

Eksempler på vedtaks-teskt:

«Søkeren vurderes til VG1 Håndverk, design og produktutvikling / VG2 Trearbeid, i henhold til innsendt dokumentasjon og utført intervju.»

«Søkeren vurderes til ikke ha tilstrekkelig grunnlag forkortelse av utdanningstilbudet og skal derfor anses som en VG1 Håndverk, design og produktutvikling kandidat ved opptak ved Møbelsnekkerskolen»

«Søkeren vurdere til å ha tilstrekkelig grunnlag for forkortelse av utdanningstilbud og skal derfor anses som en VG2 Trearbeid kandidat ved opptak ved Møbelsnekkerskolen»

 

Merk, det er viktig at du søker RKV der du er folkeregistrert ikke, hvor skolen du søker på har tilhørighet.

Søk RKV: 
Logg inn med ID-portalen på VIGO.no [følg lenke]

Osloborgere må ta direkte kontakt med Oslo VO Servicesenter, da de ikke benytter ordningen til VIGO for å søke RKV. Her finner du nødvendig informasjon.
Telefon: 23 46 67 00

For mer informasjon om RKV:
Voksen opplæring – Lånekassen [følg lenke]
Realkompetansevurdering – UDIR  [følg lenke]
Realkompetanse – Regjeringen [følg lenke]

Kostnader

VG1 Håndverk, design og produktutvikling     26 500kr
VG2 Trearbeid                                                    28 500kr 
______________________________________________________________

Beregnet på satser fra UDIR, hvor staten dekker 85% av kostnaden av en elev i den videregående skolen.
Elever med standpunktkarakter i tidligere fag skal avregnes eks
empelvis fellesfagene som matematikk.
Studiebelastningen på en VG1 elev utgjør 66% og VG2 74%

Lånekassen

Møbelsnekkerskolen er godkjent for stipend og lån ved Statens Lånekasse. 
Eleven må selv søke om stipend og lån.
Skolen vil motta bekreftelse fra Statens Lånekasse og bekrefter etter oppstart om de aktuelle elevene faktisk har stilt til oppstart og har dermed krav på utbetaling av stipend og lån.

Årstimer for utregning av stipend ved Lånekassen:
VG1 645 årstimer
VG2 730 årstimer

Lån og stipend på videregående skole med ungdomsrett (se lenke)
Lån og stipend på videregående skole uten ungdomsrett (se lenke)