Praktisk info

Skoleruta

Møbelsnekkerskolen følger den fylkeskommunale videregående skolens skolerute med oppstart i august og avslutter juni måned

Se fylkeskommunens skolerute her.

Last ned eksempel på skolerute her (.pdf)

Timeplan

Elevene går på skole fire dager i uken og har undervisningsfri den femte ukedagen 

Last ned eksempel på timeplan her (.pdf).

Søknadsprosess

Når en kandidat bestemmer seg for å søke, fyller de ut søknadskjemaet på skolens hjemmeside. 
Fyll ut alle obligatoriske felter. 
Fyll ut all tidligere utdannelse og praksis.
Fyll ut motivasjon for utdannelsen. 
Last opp vitnemål fra videregående, fagskole, høgskole og universitet. 
Send inn søknaden. 
Kandidaten vil da motta et brev per e-post med bekreftelse på mottatt søknad og videre forklaring av søknadsprosessen.

Retts elever, elever som ikke har brukt opp sine 3+1 år med videregående utdanning, prioriteres over voksne elever uten rett.  

Voksene elever utenrett, er voksne som enten har tidligere fullført en videregående utdannelse med vitnemål eller som i løpet av 3-4 år ikke har klart å bestå en videregående utdannelse. 
Voksne elever uten rett kan gå videregående utdanning på nytt, men må fremlegge et RKV (Realkompetansevurdering) vedtak for å innfri kravene til inntak. 

Møbelsnekkerskolen har et todelt inntak. 
Opptak 1, søknadsfrist 1. mars. 
Det tas inn inntil 20 elever per opptak 1. 
Alle søknader mottatt innen 1. mars blir behandlet i henhold til inntakskravene og skoleplasser vil bli innstilt mot innbetaling av depositum på 1000kr. Trekker eleven plassen sin etter innbetalt depositum eksempelvis, grunnet opptak ved annen skole etc. vil depositumet benyttes til å dekke administrative kostnader ved oppsigelse av elevplass. Depositumet vil avregnes i henhold til skolepengene hvis eleven beholder sin skoleplass. 

Opptak2, søknadsfrist 1. juli.
Resterende skoleplasser i henhold til opptak 1, vil definere hvor mange elevplasser det tas inn på opptak 2. Alle søknader mottatt etter 1. mars vil settes på venteliste. Ved søknadsfrist 1. juli vil søkerne fra 2. mars- 1. juli vurderes og skoleplasser vil bli innstilt mot innbetaling av depositum på 1000kr. Trekker eleven plassen sin etter innbetalt depositum eksempelvis, grunnet opptak ved annen skole etc. vil depositumet benyttes til å dekke administrative kostnader ved oppsigelse av elevplass. Depositumet vil avregnes i henhold til skolepengene hvis eleven beholder sin skoleplass. 

Realkompteansevurdering

Fylkeskommunen er ansvarlig for elvene i den videregående skolen, og skal med sitt mandat overse elevenes behov for skolegang. 
Elever som på tidligere tidspunkt har fullført videregående utdanning mister sin rett om de 
A: har fullført en videregående utdannelse med vitnemål, om det er studiespesialiserende eller yrkesfagutdanning innen 3+1år.
B: har mottatt utdanning, men har ikke bestått med vitnemål, hvorvidt kandidaten har strøket eller mangler vurderingsgrunnlag (IV)

Disse kandidatene må gjennom en teoretisk og praktisk evaluering for å kartlegge kandidatens behov for utdanningstilbud for å oppnå tilstrekkelig kompetanse for fortest mulig komme ut i arbeid. Møbelsnekkerskolen har ingen påvirkningskraft i denne prosessen, men kan ikke tilby skoleplass til søkere før enkeltvedtaket fra fylkeskommunen er oversendt via søker til skolen. 

Voksenopplæring – Statens lånekasse (se lenke)
Realkompetansevurdering – UDIR  (se lenke)
Søk RKV – VIGO.no (se lenke) 

Lånekassen

Møbelsnekkerskolen er godkjent for stipend og lån ved Statens Lånekasse. 
Eleven må selv søke om stipend og lån.
Skolen vil motta bekreftelse fra Statens Lånekasse og bekrefter etter oppstart om de aktuelle elevene faktisk har stilt til oppstart og har dermed krav på utbetaling av stipend og lån. 

Lån på videregående skole med ungdomsrett (se lenke)
Lån på videregående skole uten ungdomsrett (se lenke) 

Utstyrsstipend

Har eleven rett på videregående utdanning har eleven også rett på utstyrstipend

Dette er et eget stipend som må søkes på manuelt.  (Se lenke)

Kostnader

VG1 Håndverk, design og produktutvikling     25 266kr
VG2 Trearbeid                                                    27 478kr 
______________________________________________________________

Skolepenger VG1 17 166 kr
Skolepenger VG2 19 378 kr

Beregnet på satser fra UDIR. Staten dekker 85% av kostnaden av en elev i den videregående skolen. Elever med standpunktkarakter i tidligere fag skal avregnes eksempelvis fellesfagene som matematikkStudiebelastningen på en VG1 elev utgjør 66% og VG2 74,5%

Husværekostnader 4 500 kr
Strøm, vann og kloakk, renhold og vedlikehold av byggmassen etc

Materialkostnader 3 600 kr
Materialforbruk på skoleoppgaver (Beregnede materialer til gjennomføring av skoleoppgavene, ønsker eleven annet materiale enn hva oppgave gir rom for, må disse materialene bekostes av eleven).
Forbruksmateriell (lim, sandpapir, skruer, 
beslag etc.)
Service og vedlikehold på maskiner og utstyr.
Ekskursjoner (museer, forskningsinstitusjoner etc.) 

Inntaksregler

MØBELSNEKKERSKOLENS INNTAKSREGLEMENT  

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1, rundskriv Udlr-5-2010 og er vedtatt av Møbelsnekkerskolen sitt skolestyre. 

  • 1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Møbelsnekkerskolen skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement. 

  • 2 Elevinntak

Møbelsnekkerskolen har hele landet som inntaksområde. 

Ved oversøkning skal elevinntaket prioriteres i henhold til følgende rangerte prioriteringskriterier hvor 1 er førsteprioritet: 

Elever som har fulgt Møbelsnekkerskolen sitt Design og håndverk VG1 program. 

(Dette gjelder likevel ikke elever som forsømmer sine plikter etter skolens ordensreglement ved stort udokumentert fravær, jf. § 3-9, som har medført bortfall av statstilskudd etter økonomiforskriften til privatskoleloven §§ 13 og 15.) 

Elever som er i familie med styremedlemmer og ansatte ved Møbelsnekkerskolen. 

Elever med høyere poengsum blir tatt inn foran søkere med lavere poengsum, jfr. forskrift til Opplæringslova §§ 6-14, 6-15, 6-16, 6-17, 6-22, 6-23 og 6-26. 

Elevenes begrunnelse for å velge Møbelsnekkerskolen vektlegges. 

For å kunne forberede en best mulig skolestart kan det, etter at inntaket er endelig og eleven har akseptert tilbud om plass ved skolen, innhentes skriftlig tillatelse fra foresatte om eleven er mindreårig til å innhente opplysninger om vedkommende elev fra grunnskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste, dersom skolen ser dette som formålstjenlig i forhold til klassens sammensetning og forventede innsatsområder. Det er frivillig for foresatte å eventuelt gi skolen slik tillatelse til å innhente opplysninger om elevene. 

Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd. 

En elev som har fått plass ved Møbelsnekkerskolen, har rett til å fullføre skoleåret eller vedkommende kurs med mindre eleven kan vises bort i henhold til skolens ordensreglement, jfr. privatskoleloven § 3-10. 

Inntak til skolen kan først tas når det foreligger en realkompetansevurdering fra søkerens hjemstedsfylke. 

  • 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Søknadsfristen til førsteopptaket er 1. mars, da tar vi inn inntil 21 elever. Fordelingen av VG1 og VG2 plasser baseres på realkompetansevurderingen, antall restplasser vil da påvirkes av dette inntak. 

Søkere fra 1. inntaket på venteliste, får tilbud om å videreføre søknaden til 2. opptaket. 

For resterende plasser etter førsteopptaket er søknadsfristen 1. juli. 

Samlet inntak vil være maks 24 elever. 

Dersom dagen er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. 

Søknader som kommer inn etter 1. juli fristen blir ført på venteliste, og skolen skal ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser.  

Hvert år i januar måned skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil egnet måte for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når offentligheten. 

  • 4 Gjennomgang av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader. 

Rektor meddeler endelig inntak så snart realkompetansvurderingene forligger. 

Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. 

Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. 

Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak. 

  • 5 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak jf. privatskoleloven § 3-1 sjette ledd, jf forvaltningsloven kap. VI. Departementet er klageinstans ved Fylkesmannen i Oslo & Viken. 

  • 6 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter.