Historien

Møbelsnekkerskolen ble grunnlagt i 1926 av arkitekt Mons Løvfald. Han etablerte skolen med en idé om at unge bønder i området kunne gå på skole om vinteren for å lære seg et håndverksfag som en ytterligere næring som gav inntekt. Skolen som ble etablert, fikk navnet Østfold husflidskole og ga utdanning i møbelsnekring, tekstilarbeid og smedfaget.  

Siden jernbanene kom til Mysen i 1881 og det ble etablert elektrisitetsverk i 1899, var det et godt grunnlag for etableringen av mange småbedrifter i Mysen-regionen. Skoleetableringen i 1926 bidro til at Mysen-regionen utviklet seg til å bli en håndverksregion av nasjonal betydning ut over 1900-tallet. De fleste snekkerbedrifter i denne regionen var håndverksbedrifter med fire til fem involverte i produksjonen. På et tidspunkt var det over 70 registrerte møbelsnekkerbedrifter i området med hver sine nisjeområder. Slik ble denne regionen en storprodusent av møbler og møbeldeler med daglige vareleveringer inn til Oslo for salg nasjonalt og internasjonalt.    

Da den industrialiserte møbelproduksjonen skjøt fart, ble Vestlandet hovedregion for dette. I Mysen-regionen ble lite av produksjonen tatt i industrialisert retning og dette har også gjort at møbelsnekring som et håndverksfag har levd videre her.  

Helt fram til 1994 (Reform 94) het skolen Østfold husflidskole. Med den nye skolereformen ble skolen gjort om til en ren møbelsnekkerskole og fikk navet Østfold Møbelsnekkerskole. I 2019 fikk skolen navnet Møbelsnekkerskolen parallelt med at Østfold fylkeskommune ikke lengre eksisterte, men gikk inn i Viken fylkeskommune. Navnebyttet er også for å vise at skolen i dag utgjør et nasjonalt tilbud og kompetansesenter innen møbelsnekkerfaget som håndverksfag. 

Mysen-regionen har fortsatt å være en region for møbelsnekkerfaget som håndverksfag. Navet i denne håndverksregionen, er Møbelsnekkerskolen.  Antall håndverksbedrifter i regionen har gradvis blitt redusert. Dette har blant annet vært som en naturlig følge av at den industrialiserte produksjonen har dominert faget, men dette betyr ikke at møbelproduksjon som håndverksfag har mistet sin næringsmessige verdi. I dag er det etterspørsel etter håndverkere som både kan reparere gamle håndverksmøbler, har kunnskap om å bygge i heltre og som kan bygge spesialtilpassede møbler og innredninger. Ved skolen og i Indre Østfold kommune arbeides det med å legge til rette for at avgangselever ved skolen skal kunne etablere seg i lokalsamfunnet slik at regionen fortsatt kan være en håndverksregion. 

Kompetansen og det faglige nettverket knyttet til Møbelsnekkerskolen, er i dag av nasjonal verdi for ivaretagelsen av faget som et håndverksfag. De små håndverksfagene er en del av vår felles immaterielle kulturarv og Norge har forpliktet seg til å ivare ta disse fagene gjennom UNESCO’s konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Møbelsnekkerskolen har et tett samarbeid med to andre norske håndverksskoler, Plus-skolen i Fredrikstad og Hjerleid handverskskole på Dovre, og sammen har de tre skolene valgt å kalle seg kulturarvskoler fordi skolene tar et spesielt ansvar for å sikre små og verneverdige håndverksfag i Norge i dag. Uten disse tre skolene hadde en viktig del av den immaterielle kulturarven gått tapt. Disse fagene må først og fremst sikres ved at de holdes i hevd og kan ikke ivaretas gjennom utstillinger eller arkiver. Den immaterielle kulturarven representerer en handlingsbåren kunnskap. Dette er kunnskap som sitter i hendene og som må opparbeides med hendene – og læres bort av noen som allerede besitter kunnskapen – i hendene.  

Møbelsnekkerskolen arbeider med å utvide skoledriften med en egen linje for utdanning innen møbeltapetsering. Skolen har som nevnt tidligere også hatt undervisningstilbud innen tekstilfag fram til 1994 og har også hatt et tett samarbeid med møbeltapetserere mens skolen har hatt et skoletilbud innen møbelsnekring. Møbeltapetsererfaget er i dag et lite fag med få utøvere og det er viktig at det nå sikres for framtida siden det i dag ikke finnes et skoletilbud for dette faget i Norge. Vi mener Møbelsnekkerskolen vil kunne tilby en utdannelse på høyt nivå i dette faget ved å dra veksler på et allerede eksisterende kompetansenettverk knyttet til skolen.  Vi ser det også som en styrke for begge håndverksutdannelsene (møbelsnekring og møbeltapetsering) at disse to fagene tilbys ved samme spesialiserte håndverksskole. Dette er to fag som med en håndverkstilnærming drar veksler på hverandre og er tett sammenknyttet.  

Møbelsnekkerskolen opplever i dag stor søkning og også et stort engasjement knyttet til skolens virksomhet. I 2026 er det 100 år siden skolen ble etablert og skolen har i disse hundre årene har vært gjennom store samfunnsendringer. Vi ved Møbelsnekkerskolen håper at de små håndverksfagene får fortsette å blomstre inn i de neste hundre år. 

Kilder og mer informasjon: 

Møbelbyen Mysen, 2018, utgitt av Eidsberg historielag